Insights & Publications
Компани шинээр бүртгүүлэх тухай товч мэдээлэл
Download PDF
Компанийг хэрхэн байгуулж болох вэ?

Компанийг шинээр, эсвэл хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах /нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, өөрчлөх/ замаар байгуулж болно.
/Компанийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1–ийг үзнэ үү/